Utilitzem Cookies només per rastrejar les visites al nostre lloc web, no emmagatzemem cap dada personal. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús. [Llegir més]
Carret 0 0
  • No hi ha productes

Per a determinar Enviament

Total 0,00 €

Condicions generals de compra:

1. DADES IDENTIFICATIVES

El terme ‘HALE' o ‘nosaltres' es refereix al propietari del lloc web amb domicili social AWEC EUROPE S.L., C/ dels Vern 3, 17004 Girona (Spain).

HALE és l’empresa titular de la pàgina web wearehale.com.

2. OBJECTE

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús i Accés al Portal d’Internet “wearehale.com”, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, a títol enunciatiu, imatges, software o textos; marques o logotips, estructura i disseny, accés i ús.

Qualsevol persona que accedeixi o utilitzi la Botiga wearehale.com tindrà la condició d’usuari o “membre” (usuari registrat).

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA BOTIGA

3.1. CONDICIÓ D’USUARI (USUARI NO REGISTRAT COM A MEMBRE)

wearehale.com permet als usuaris accedir de manera lliure i gratuïta als continguts oferts per HALE.

Aquest web és per a ús personal i no comercial. No es podrà utilitzar aquesta pàgina web ni cap dels seus continguts amb propòsit comercial o incloure-hi publicitat o anuncis d’altres llocs web sense l’autorització prèvia i per escrit de HALE.

3.2. OBLIGATORIETAT DE REGISTRE

Amb caràcter general, per a l’accés als serveis generals no serà necessari el registre de l’Usuari. No obstant això, la utilització d’alguns Serveis podrà estar condicionada al registre previ de l’Usuari, que haurà de proporcionar una sèrie de dades personals necessàries per a poder tenir accés a aquests serveis.

Aquest registre s’efectuarà de la manera expressament indicada en el mateix Servei. En aquests casos, seran d’aplicació les disposicions recollides a la "Política de Privacitat".

L’Usuari garanteix l’autenticitat i exactitud de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades en tot moment.

L’usuari es compromet a fer un correcte ús del seu nom d’usuari i contrasenya. L’usuari serà el responsable de totes les accions que es realitzin amb el seu nom d’usuari. L’usuari es compromet a tancar la seva sessió en finalitzar-la.

Les dades recopilades seran únicament les necessàries per a donar el servei i s’utilitzaran exclusivament per a aquest fi. HALE no utilitzarà aquestes dades personals amb un objectiu diferent a la finalitat per a la qual van ser recopilades sense el seu consentiment exprés i amb caràcter previ.

3.3. GRATUÏTAT DELS SERVEIS

Amb caràcter general els Serveis oferts a l’Usuari a través de la botiga són gratuïts, llevat en el cas d’adquirir un article o servei en línia.

3.4. ÚS DE LA BOTIGA I ELS SEUS SERVEIS

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts o serveis oferts per la Botiga serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Botiga i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús, i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin la regulació sobre la propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari haurà d’utilitzar tota la informació a la qual accedeixi a través d’aquest portal (dades, continguts, textos, fotografies, software, etc.) únicament per a les seves pròpies necessitats, i no realitzarà ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, textos, imatges i informació obtingudes a través d’aquestes.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l’Usuari es compromet a:

i. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

ii. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

iii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

iv. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

v. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa" o qualsevol altre manera de sol·licitació, llevat en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

vi. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

vii. No suplantar altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis o continguts dels Portals.

viii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals o a tercers.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

HALE, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels seus continguts, titularitat de HALE o bé dels seus clients. Per tot això l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de wearehale.com.

L’usuari podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat.

Està totalment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en aquest lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web sense tenir l’autorització prèvia i per escrit de HALE.

L’usuari reconeix que tots els elements de la botiga i de cadascun dels serveis oferts través d’aquesta, la informació, textos i imatges contingudes aquí, l’estructura, ordenació i presentació dels seus continguts, les eines i els programes d’ordinador utilitzats en relació a aquest estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de HALE.

L’usuari no podrà suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de HALE o dels tercers que figurin a la Botiga i a cadascun dels diferents Serveis oferts a través d’aquest.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT.

5.1. DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT DE LA BOTIGA I ELS SERVEIS

HALE no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de la Botiga i dels seus Serveis.

HALE no serà responsable, dins els límits establerts a l’Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, errors d’accés i manca de continuïtat de la Botiga i els seus Serveis.

5.2. CONTINGUTS I SERVEIS DE HALE

HALE respondrà únicament i exclusivament dels serveis que ofereixi per si mateixa i dels continguts directament originats per HALE. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’Usuari no sigui l’adequada per a permetre l’ús correcte dels serveis d’Internet oferts per HALE. En qualsevol cas, l’eventual responsabilitat de HALE davant de l’usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a molt a l’import de les quantitats percebudes directament de l’usuari per HALE amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S’informa als usuaris que, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa aquesta Llei Orgànica, que les dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari a través del formulari de registre s’incorporaran a un fitxer titularitat de HALE.

En compliment d’aquesta normativa, HALE ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades a efectes d’evitar en la mesura de tot el possible, els accessos no autoritzats, sostraccions i pèrdua de dades.

L’usuari té dret d’accés, rectificació i modificació de les seves dades personals i a donar-se de baixa del servei de wearehale.com. Aquests drets es poder fer efectius mitjançant la mateixa configuració personal de la fitxa o bé a través del correu electrònic hello@wearehale.com.

Abans de completar el Registre d’Usuaris, s’haurà d’haver llegit la següent informació sobre Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

7. RESOLUCIÓ

HALE podrà, amb caràcter immediat i sense cas de preavís, resoldre i donar per acaba la seva relació amb l’usuari i interrompre el seu accés al Portal o als seus corresponents Serveis, si detecta un ús inadequat d’aquests o contrari a les condicions generals o particulars que es descriuen en aquest text.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que HALE pugui patir directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars amb relació a la utilització de la Botiga o de qualsevol dels Serveis vinculats.

L’usuari mantindrà a HALE indemne davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que pugui interposar un tercer, incloent qualsevol organisme públic, contra HALE, els seus treballadors o agents com a conseqüència de la violació de drets de tercers per part d’aquest Usuari mitjançant la utilització de la Botiga, o dels serveis vinculats a aquesta, de manera contrària a allò previst en les condicions generals o particulars que fossin d’aplicació.

8. ALTRES

8.1 MODIFICACIONS

HALE es reserva el dret d’efectuar les modificacions que cregui oportunes, així com rectificar, suprimir o incloure nous continguts o serveis, així com la manera en com aquests apareguin presentats i localitzats.

Així mateix, HALE es reserva el dret de modificar les condicions d’ús de la pàgina en qualsevol moment. Qualsevol modificació efectuada es publicarà al lloc web.

8.2 EDAT MÍNIMA DELS USUARIS REGISTRATS

L’Usuari garanteix que és major de 14 anys i que serà totalment responsable d’aquesta declaració. HALE podrà, en qualsevol moment, requerir a l’Usuari que verifiqui la seva edat mitjançant l’aportació del corresponent document identificatiu.

8.3 DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació dels serveis o continguts de la Botiga tenen una durada indefinida. Sens perjudici de tot l’anterior, i d’acord amb la clàusula 8 de les presents Condicions Generals, HALE està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei y de la Botiga o de qualsevol dels serveis, sens perjudici del que s’hagi disposat en les corresponents condicions particulars.

9. LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis d’Espanya i se sotmeten a la jurisdicció del domicili de l’Usuari. En cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, HALE i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).


Anar a l'inici